Obchodné podmienky

obchodne_podmienky_vikea.jpg

Obchodné podmienkyObchodné a  reklamačné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia 

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Amkotoys, 

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu podnikania a prevádzkuje internetový obchod www.amkotoys.com 

Kontaktné údaje predávajúceho: 
AMKOTOYS s.r.o.

Gorazdova 4202/7

94901 Nitra

Email: amkotoys@amkotoys.eu
Zodpovedná osoba: Ing.Nikoleta Kuklová

Registrácia :

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 50709/N

 
Orgán dozoru: 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70 


1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.
Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 
2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná a údaje o predpokladanej dodacej lehote tovaru.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
c) o telefónnom čísle a adrese elektronickej pošty predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 ,predávajúci zároveň poskytol kontaktné údaje na vyžiadanie samotného formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl.10.17 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 8.3 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, kým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach v bode 6.7
r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
2.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho 
3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní
odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho 
4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. Dodacie a platobné podmienky 
5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. 
Tovar, ktorý je skladom, odosielame najneskôr do 2 dní. Tovar na objednanie je dodaný spravidla do 7-10 pracovných dní. 

5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty. Tovar je dodávaný v demonte, a zabalený proti poškodeniu pri preprave.

5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatia kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,
všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

Poplatky za prepravu 

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

b) Pri nákupe nad 300 € na dobierku môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

c) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

CENA ZA DORUČENIE : 

Balíky odosielame spoločnosťou DHL

Slovenská republika: 
Balík s hmotnosťou do 50 kg cena 3,50 €

Česká republika 
Prepravná služba do ČR - len platba vopred

Balík s hmotnosťou do 50 kg cena 7,00€

Pri nadrozmerných balíkoch (veľké šmýkačky, domčeky...) je poštovné účtované individuálne, o výške poštovného bude zákazník informovaný mailom ešte pred odoslaním tovaru.

Za nadrozmerný balík sa považuje balík s hmotnosťou viac ako 50 kg, s najdlhšou stranou viac ako 2 m a súčtom obvodu a dĺžky viac ako 3 m.


PRI DOBIERKE SA K SUME PRIPOČÍTA VŽDY 1 euro. 

Osobné prevzatie tovaru je možné v prevádzke firmy na adrese Amkotoys, Žilinská cesta 9, 01311 Lietavská Lúčka

Pri osobnom odbere sa poplatok za dopravu neúčtuje.

6. Kúpna cena 
6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí
kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti resp., dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.7.Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy za objednaný tovar, ak hodnota objednávky prevyšuje sumu 500 Eur . Výška zálohy bude dohodnutá individuálne ( telefonicky alebo mailom ) , pričom nepresiahne sumu 40% z hodnoty objednaného tovaru a bude uhradená na základe zálohovej faktúry, ktorá bude kupujúcemu doručená prostredníctvom internetovej komunikácie mailom.
 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 
7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) 
Amkotoys,  vydáva nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, 
ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Reklamačný poriadok 

V prípade reklamácie nás kontaktujte na adrese: info@amkotoys.com. Zašleme Vám reklamačný protokol.

Postup pri reklamácii 

8.1. Poškodenie tovaru pri preprave 


Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici alebo vo fólii a je prelepený páskou
Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti či pošty) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu tovar nepreberajte a spíšte o tejto skutočnosti záznam. Zároveň nám uvedenú skutočnosť prosíme nahláste telefonicky na tel. č. 0917 687 530 alebo emailom info@amkotoys.com do 24 hodín.

Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, odporúčame, aby ste nám to oznámili mailom na info@amkotoys.com resp. telefonicky na číslo  do 24 hodín od prevzatia tovaru.
 

8.2 Nekompletnosť zásielky

Pri preberaní zásielky od kuriéra skontrolujte, či vám doručuje správny počet balíkov. Počet balíkov, ktoré máte prevziať, vidíte v dodacom formulári, ktorý podpisujete kuriérovi pri odovzdávaní. Ak zistíte, že počet balíkov, ktoré máte prevziať, je neúplný - zásielku nepreberajte, resp. spíšte reklamačný záznam s kuriérom.

Obsah doručenej zásielky vám odporúčame skontrolovať do 24 hodín od jej prevzatia od kuriéra, pretože tým urýchlite vyriešenie vašej reklamácie poškodenia tovaru pri doručení, resp. pri dodaní nekompletnej zásielky.


8.3. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby 
Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku. Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou montážou, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobené živelnou pohromou.
Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.4. Miesto uplatnenia reklamácie 
Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný doručiť vyplnený reklamačný protokol ( s presným označením vady tovaru spolu s reklamovaným tovarom a dokladom o kúpe(môže byť aj kópia) na adresu:Bez potrebných dokladov nemôže byť reklamácia vybavená a museli by sme tovar vrátiť, alebo čakať na dodatočné doposlanie dokladov.

Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť. O doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude kupujúci e-mailom bezodkladne informovaný.

8.5. Spôsob uplatnenia reklamácie 
Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. Kontaktujte nás na mailovej adrese: info@amkotoys.com
Pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaná vec riadne vyčistená. Inak nebude reklamácia predávajúcim prevzatá.
Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení tovaru a záručný list ak bol vydaný.
Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol.
V reklamačnom protokole kupujúci presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje, a odovzdá vadný tovar v pôvodnom alebo náhradnom balení predávajúcemu tak, aby bol doručený nepoškodený manipuláciou pri preprave.
V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu, na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na vybavenie reklamácie..
Kupujúci má pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady v súlade s § 498 Občianskeho zákonníka právo na preplatenie poštovného vo výške nákladov na doručenie tovaru maximálne do výšky cenníka Slovenskej pošty vrátane poistenia tovaru na jeho kúpnu cenu. K preplateniu poštovného je potrebné doložiť doklad o úhrade poštovného. 
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. V ostatných prípadoch môže predávajúci ponúknuť kupujúcemu možnosť opravy poškodeného tovaru za úhradu nákladov spojených so servisným zásahom a opravou takéhoto tovaru.

8.6.Spôsob vybavenia reklamácie 
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania emailom alebo telefonicky a zároveň mu bude doručená spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu kópia reklamačného protokolu.
Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. telefonicky na č. Mobil: alebo prostredníctvom e-mailu. info@amkotoys.com

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1.10.2013 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

Pokiaľ nie ste spokojný s riešením vašej reklamácie, potom môžete využiť Alternatívne riešenie sporov.

8.7.Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo  keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je  Slovenská obchodná inšpekcia (zoznam je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva SR

Platforma riešenia sporov online

Spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke europa.eu Kupujúci - spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ  môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 

 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spoločnosť Amkotoys so sídlom Slovenská republika, zapísaná v Obvodný úrad Žilina Odbor živnostenského podnikania č.živnostenského registra 580-45156

(ďalej len „Amkotoys“), spracováva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ.

Spracovanie Vašich osobných údajov poskytnutých spoločnosti Amkotoys sa riadi slovenským zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov) a v prípade potreby zákonom o elektronických komunikáciách (zákon č. 351/2011 Z.z., v znení neskorších predpisov).

Ochrana a bezpečnosť osobných údajov zohráva v spoločnosti Amkotoys dôležitú úlohu. Nižšie uvádzame naše zásady na ochranu Vašich osobných údajov.

9.1 Zásady ochrany súkromia v spoločnosti Amkotoys
Spoločnosť Amkotoys rešpektuje Vaše súkromie. Naša spoločnosť zhromažďuje, uchováva a spracováva osobné údaje len v potrebnom rozsahu a v súlade s právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje spracovávame len s Vašim súhlasom, napr. aby sme podporili a posilnili náš obchodný vzťah, s cieľom poskytnúť Vám informácie o našich výrobkoch, službách a spoločnosti alebo umožniť vám stať sa účastníkom výherných hier.

V súlade so zákonnými požiadavkami postupujeme osobné údaje iba spoločnostiam, ktoré sú našimi sprostredkovateľmi len pokiaľ to umožňuje zákon alebo na to bol poskytnutý Váš súhlas, a to pod podmienkou, že sa zaviazali dodržiavať naše zmluvné záväzky a podporovať naše zásady ochrany osobných údajov. Preto poskytovatelia služieb konajúci v mene spoločnosti Amkotoys ako sprostredkovatelia sú zmluvne zaviazaní dodržiavať právne predpisy na ochranu osobných údajov.

V prípade otázok alebo podnetov ohľadom našich zásad na ochranu súkromia alebo spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť Amkotoys. Rovnako môžete spoločnosti Amkotoys kedykoľvek zaslať v písomnej forme a po preukázaní Vašej identity otázky, ktoré z Vašich osobných údajov má spoločnosť Amkotoys uložené, odkiaľ tieto údaje pochádzajú, na aký účel boli použité, komu sú sprístupnené a môžete požiadať o ich opravu alebo vymazanie. Naším cieľom je zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a súkromie. Kompletný zoznam svojich práv nájdete v bode „Práva a kontakt“.

9.2 Metódy spracovania
Spoločnosť Amkotoys využíva nástroje na elektronické spracovanie údajov (EDP) s cieľom zabezpečiť správne a rýchle spracovanie. Vaše osobné údaje budú spracované s použitím počítačov schopných uložiť, spravovať a prenášať údaje. Osobné údaje sa môžu vytlačiť a/alebo prezerať elektronicky. Prístup k osobným údajom majú výlučne oprávnené osoby.

9.3 Bezpečnosť
Spoločnosť Amkotoys uplatňuje primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia na ochranu Vami poskytnutých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia neustále vylepšujeme a prispôsobujeme najnovšiemu vývoju.

9.4 POUŽITIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aké osobné údaje má spoločnosť Amkotoys o Vás uložené? 
Osobné údaje sú informácie, pomocou ktorých môžete byť identifikovaní. Spoločnosť Deichmann požaduje len také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby sme Vám mohli poskytovať Vami požadované služby, aby sme mohli reagovať na Vaše otázky, aby sme Vám mohli pomôcť pri technických problémoch, alebo aby sme Vás na Vaše želanie mohli kontaktovať. V tomto rámci môže byť nutné, aby ste nám poskytli nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, veľkosť obuvi a odevu. Spoločnosť Amkotoys ukladá Vaše osobné údaje len v prípade, pokiaľ ste ich poskytli dobrovoľne a dali ste svoj výslovný súhlas pre ich konkrétne použitie (napríklad v rámci prihlášky k odoberaniu bulletinu newsletter, pre zasielanie narodeninových prianí a narodeninových zľavových kupónov, pre účasť na anketách, vo výherných súťažiach a pod.).

Aby to bolo možné, môže byť pre spoločnosť Amkotoys nutné ďalej odovzdávať Vaše osobné údaje iným spoločnostiam alebo externým poskytovateľom služieb k ďalšiemu spracovaniu dát. Títo poskytovatelia služieb môžu byť poverení napríklad zasielaním bulletinu newsletter, narodeninových prianí a narodeninových kupónov na Vašu e-mailovú adresu alebo pri organizovaní výherných hier. Spoločnosť Amkotoys vyžaduje od svojich externých poskytovateľov služieb, aby Vaše osobné údaje spracovávali výlučne v súlade s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov, ako aj podľa zákona na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Amkotoys pritom dbá na to, aby osobné údaje, ktoré sú poskytované, boli považované za dôverné.

Spoločnosť Amkotoys ručí za to, že Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám.

S Vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať dôverne a osobné údaje sú ukladané len pre nižšie uvedené účely:

• Spracovanie objednávok v internetovom obchode
• Kontakt s Vami
• Účasť v súťažiach
• Digitálne rozosielanie informácií o produktoch vo forme newsletterov
• V prípade uvedenia nepovinného údaja „dátum narodenia“ pri registrácii odberu newsletteru pre zasielanie narodeninových prianí a narodeninových zľavových kupónov

Kedy spoločnosť Amkotoys postupuje Vaše osobné údaje ?
Vaše osobné údaje môžu byť postúpené zmluvným partnerom spoločnosti Amkotoys, ktorí sa zaviažu dodržiavať platné právne predpisy o ochrane osobných údajov a politiku ochrany osobných údajov spoločnosti Amkotoys. Spoločnosť Amkotoys dbá pritom na to, aby osobné údaje boli používané iba v rámci Vášho súhlasu so službami, ktoré dotknuté subjekty pre spoločnosť Amkotoys vykonávajú, a aby boli spracované v súlade s právnymi predpismi a príslušnými bezpečnostnými štandardmi. Osobné údaje sú postúpené iba takým zmluvným partnerom, ktorí poskytnú spoločnosti Amkotoys maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany odovzdávaných osobných údajov.

Zoznam zmluvných partnerov spoločnosti Amkotoys je k dispozícii na vyžiadanie. Písomnú žiadosť zasielajte na adresu:  alebo na e-mailovú adresu info@amkotoys.com

Okrem toho sprístupní spoločnosť Amkotoys Vaše osobné údaje iba v takej miere, ktorú povoľuje príslušný právny predpis, pokiaľ to vyžaduje rozhodnutie súdu alebo úradu, pokiaľ je to nutné pre plnenie zmluvy s cieľom zaistiť, aby sme dodržali svoje zákonné povinnosti.

Prečo používame Vaše osobné údaje? 
Neustále pracujeme na tom, aby sme našu ponuku zlepšili a zatraktívnili. Obsah webových stránok spoločnosti Amkotoys môžeme optimalizovať v súlade s Vašimi požiadavkami iba v prípade, že budeme vedieť, ktoré časti našich webových stránok používate najčastejšie a najdlhšie.

Osobné údaje používa spoločnosť Amkotoys za účelom technickej správy webových stránok, k správe zákazníkov, k anketám o produktoch a pre marketingové potreby vždy iba v rozsahu pre to nevyhnutnom. Čím lepšie budeme rozumieť Vašim prianiam, tým rýchlejšie nájdete požadované informácie na našich webových stránkach.

Nákup v internetovom obchode
Za účelom prevádzkovania internetového obchodu spoločnosť Amkotoys písomne poverila spracovávaním osobných údajov kompetentných pracovníkov spoločnosti Amkotoys so sídlom Žilinská cesta 9, 01311 Lietavská Lúčka . Za účelom zasielania objednaného tovaru spoločnosť Amkotoys písomne poverila spracovaním osobných údajov DHL Parcel Slovensko spol. s r.o so sídlom Na pántoch 18 Bratislava 83106 Slovensko ktorá v rámci prepravy zásielok internetového obchodu Amkotoys spracováva jednotlivé zásielky .

Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze spoločnosti Amkotoys pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných spoločnosti Amkotoys v rámci internetového obchodu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby spoločnosť Amkotoys mohla plniť svoje zmluvné povinnosti, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, tj. aby sa spracoval online nákup, plnili sa servisné služby, reagovalo sa na požiadavky zo strany zákazníka, prípadne, aby bola spoločnosť Amkotoys nápomocná pri technických problémoch alebo aby sa s kupujúcim na jeho želanie skontaktovala. Na zabezpečenie presného a rýchleho vykonávania servisných služieb a služieb na podporu zákazníka, využíva spoločnosť Amkotoys elektronické spracovanie dát (EDV).

Spoločnosť Amkotoys ručí za dôverné zaobchádzanie so všetkými uloženými osobnými údajmi zaregistrovaných osôb, ktoré kupujúci oznámi v rámci registrácie, pričom ide o nasledovné povinné údaje: oslovenie (žena/muž), meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, heslo. Kupujúci má právo na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných nárokov. Osobné údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade so zákonnými požiadavkami.   

9. 5 INTERNET, NEWSLETTER, FACEBOOK, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Individualizácia a cookies
Aby sa zjednodušilo používanie našich webových stránok, používame „cookies“. Nové technológie nám umožňujú prispôsobiť našu webovú stránku každému zákazníkovi. Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy našich internetových stránok. Cookies sú uložené na pevnom disku Vášho počítača a nespôsobia tam žiadne škody. Cookies na našich webových stránkach neobsahujú žiadne osobné údaje o Vás.

Cookies Vám ušetrí niekoľkonásobné zadávanie údajov, uľahčujú Vám sprostredkovanie špecifického obsahu a pomáhajú nám identifikovať obzvlášť obľúbené oblasti našej online ponuky. Tak sme okrem iného schopní zladiť obsah našich webových stránok presne s Vašimi potrebami. Zaznamenávame tiež celkový počet návštevníkov našich webových stránok v agregovanej forme, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať naše stránky. Osobné údaje nie sú behom tohto procesu získavané.

Používame cookies, aby sme lepšie zistili, ako sa využívajú naše webové stránky, aby sme umožnili lepšiu navigáciu. Cookies nám napríklad pomáhajú zistiť, či už nejaká webová stránka bola navštívená. Cookies nám navyše umožňujú zistiť, či ste naše webové stránky už predtým navštívili, alebo ste na našich stránkach po prvýkrát. Cookies, ktoré používame, v žiadnom prípade neukladajú Vaše osobné údaje alebo nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali priradiť k osobám. Pokiaľ o cookies nemáte záujem, môžete svoj počítač nastaviť tak, aby Vás upozornil zakaždým, keď Vám bude cookie zaslaná, alebo aby odmietal všetky cookies prostredníctvom Vášho prehliadača. Ďalej môžete tiež nastaviť svoj webový prehliadač, aby tieto súbory cookie buď prijímal alebo odmietal. Ak chcete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sú už vo Vašom počítači, pozrite sa do návodu pre počítačový program pre správu súborov vo Vašom počítači a vyhľadajte súbor alebo adresár, ktorý ukladá súbory cookies. Môžete k nim pristupovať aj cez niektoré typy internetových prehliadačov.

V prípade nainštalovaného Adobe Flash vo Vašom počítači sú používané tzv. "Flashcookies". Pre ich kontrolu a nakladanie s nimi vo Vašom počítači je možné ďalej použiť nástroje pre ich kontrolu na webových stránkach http://www.adobe.com/sk.

Ak sa rozhodnete cookies odmietať, nie je vylúčené, že nebudete môcť využiť všetky možnosti, ktoré webové stránky spoločnosti Amkotoys obsahujú.

Automaticky ukladané informácie (nie osobné údaje)
Pri návšteve našich webových stránok sa automaticky ukladajú informácie, ktoré nám neposkytujú žiadne väzby na Vašu osobu, napríklad názov internetového operátora (prípadne v spojení s názvom Vašej firmy, ak ide o podnikovú sieť), webové stránky, ktoré ste predtým navštívili, informácie, ktoré ste otvorili na našej webovej stránke, k tomu prislúchajúci dátum a použitý operačný systém a verziu súčasného prehliadača. Zhromažďovanie a vyhodnocovanie týchto informácií prebieha anonymne. Tie slúžia na jediný účel - zlepšovanie atraktivity, obsahu a funkčnosti našich webových stránok. Tieto informácie sa v žiadnom prípade nebudú odovzdávať a ani nebudú poskytované ďalej tretím osobám.

Newsletter
Pokiaľ si to želáte, s Vaším súhlasom , ktorý nám udelíte pri registrácii na našej webovej stránke, Vám posielame informácie o  produktoch a službách („digitálny“ newsletter).

Takéto newslettery môžu obsahovať aktuálnu ponuku tovaru,  upozornenia na nové služby či v prípade uvedenia nepovinného údaja „dátum narodenia“ narodeninové priania a špeciálny narodeninový kupón. Pokiaľ sa rozhodnete, že už newsletter dostávať nechcete, máte možnosť zasielanie zrušiť kliknutím na odkaz „Zrušiť odber newsletteru“ v ktoromkoľvek zaslanom newsletteri. Po zadaní svojej e-mailovej adresy v odkaze „Zrušiť odber newsletteru“ budete vymazaní zo zoznamu príjemcov a newsletter už nebudete dostávať. Taktiež môžete udelený súhlas so zasielaním newslettru odvolať i jedným z nasledujúcich spôsobov:

• písomne na adresu spoločnosti: Amkotoys , 
• e-mailom na e-mailovej adrese: info@amkotoys.com

9.6 Ako chránime Vaše osobné údaje?
Spoločnosť Amkotoys používa štandardné bezpečnostné opatrenia – tzv. SSL kódovanie.

Pokiaľ spoločnosť Amkotoys poskytne osobné údaje prostredníctvom svojich webových stránok, kódujeme ich postupom SSL, aby sa nedostali do nesprávnych rúk. To je v súčasnosti najbežnejší a najbezpečnejší spôsob prenosu na internete. Používa sa vždy tam, kde sú prenášané osobné (citlivé) údaje.

Nemôžeme však niesť zodpovednosť za prípadné chyby pri písaní alebo preklepy, stratu alebo poškodenie zadaných osobných údajov či iných dát v dôsledku chyby pri odovzdaní a/alebo prenose osobných údajov či iných dát, prípadne v dôsledku problémov v sieti, hardware alebo software.

SSL (Secure Socket Layer)
Postupom SSL (Secure-Socket-Layer) sa chránia osobné údaje či iné dáta, ktoré zákazník odošle cez internet do serveru nejakého subjektu. SSL zaručuje trojnásobnú ochranu:
• Dáta, ktoré majú byť prenášané, sú zakódované.
• Zabezpečuje, že formulár sa vráti iba na server, ktorý ho poskytol.
• Overuje sa či osobné údaje alebo iné dáta prišli k príslušnému príjemcovi v úplnej a nezmenenej forme.

Oblasti, ktoré sú chránené SSL-kódom, spoznáte podľa symbolu zámku vo svojom prehliadači.

Zabezpečené spojenia sa spravidla dajú zistiť podľa Vašej adresy, ktorá začína písmenami https://“. Ak dvakrát kliknete na symbol zámku, objavia sa bližšie informácie o certifikáte zabezpečenia.

Zabezpečenie údajov
Urobili sme technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili proti strate, zmene alebo prístupu cudzích osôb.

9.7 Ochrana osobných údajov a používanie Facebooku
Na našich webových stránkach sa používajú tzv. moduly plug-in („plug-iny“) sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Plug-iny sú označené logom Facebooku alebo dodatkom „plug-in sociálnej siete Facebook“ alebo „sociálny plug-in Facebooku“. Prehľad plug-inov pre Facebook a ich vzhľad nájdete tu: http://developers.facebook.com/plugins . Pokiaľ si vyvoláte stránku našej webovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto plug-in, Váš prehliadač naviaže priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah plug-inov sa z Facebooku prenesie do Vášho prehliadača a integruje sa do stránky.Vďaka tejto integrácii obdrží Facebook informáciu, že Váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej prezentácie, a to i v prípade, že nemáte na Facebooku žiadny profil alebo nie ste na Facebooku prihlásený. Túto informáciu (vrátane Vašej IP adresy) zašle Váš prehliadač priamo serveru Facebooku do USA, kde ju uloží.

Ak ste na Facebooku prihlásený, môže Facebook priamo priradiť návštevu našich webových stránok k Vášmu profilu na Facebooku. Pokiaľ s plug-inom interagujete, napríklad stlačíte tlačidlo „Páči sa mi“ alebo pridáte komentár, zašle sa táto informácia tiež priamo na server Facebooku, kde sa uloží. Informácia sa navyše zverejní na Vašom facebookovom profile a zobrazí sa Vašim priateľom na Facebooku.

Účel a rozsah zisťovania dát a ďalšie spracovanie a využitie dát sieťou Facebook a Vaše príslušné práva a možnosti nastavení pre ochranu Vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php

Pokiaľ si neprajete, aby Facebook priradil dáta zhromaždené prostredníctvom našej webovej prezentácie priamo k Vášmu facebookovému profilu, je nutné sa pred návštevou našich webových stránok odhlásiť z Facebooku. Môžete tiež načítanie plug-inov pre Facebook úplne zablokovať pomocou doplnkov pre Váš prehliadač, napr. „Facebook Blocker“(http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

9.8 Aktualizácie a zmeny
Časti prehlásenia o ochrane osobných údajov môžeme meniť a aktualizovať bez toho, aby ste boli nami o tom vopred informovaný. Prosím, skontrolujte si vždy Prehlásenie o ochrane osobných údajov pred využitím našej ponuky, aby ste boli informovaný o možných najnovších zmenách a aktualizáciách.

Autorské práva
Celý obsah našich webových stránok, vrátane textov, obrázkov, grafického znázornenia, audio a video súborov je, ak nie je vyslovene uvedené inak, naším vlastníctvom. Tento autorským právom chránený obsah nesmie byť bez nášho súhlasu použitý ani pre súkromné a ani pre verejné alebo reklamné účely (stiahnutia, kopírovania). Zmeny, preklady alebo ďalšie spracovanie obsahu si vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas zo strany spoločnosti Amkotoys .

Neschválené alebo neoprávnené použitie obsahu webových stránok, všetkých uvedených značiek a označenia s logom spoločnosti Amkotoys je zakázané.

Upozorňujeme na to, že porušenie našich autorských alebo ostatných ochranných práv môže viesť k občianskym, správnym a/alebo trestným sankciám.

9.10 PRÁVA A KONTAKT

Vaše práva
Podľa slovenského zákona na ochranu osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“), máte právo od nás na základe písomnej žiadosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, právo na informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme (v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) zákona na ochranu osobných údajov), právo na presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje a právo na zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Ďalej máte právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, právo na likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, a tiež právo na blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu.

Kedykoľvek v primeranej lehote môžete odvolať svoj súhlas (budúci alebo súčasný) pre využitie svojich osobných údajov alebo požiadať o čiastočné vymazanie svojich údajov alebo si vyžiadať informácie o údajoch, ktoré máme o Vašej osobe uložené.

Na základe kompletnej písomnej žiadosti do 30 dní opravíme, zlikvidujeme a/alebo zablokujeme akékoľvek osobné bez možnosti ich ďalšieho spracovania.

Vyhlásenie o zodpovednosti
Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích osôb, ktoré je možné vyvolať prostredníctvom hypertextového odkazu* a na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Za tento cudzí odkaz preto spoločnosť Amkotoys nepreberá žiadne záruky a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy vzniknuté na základe prístupu k týmto webovým stránkam.

Za obsah, prípadne usporiadanie stránok, na ktoré sa odkazuje alebo za zhromažďovanie osobných údajov na týchto stránkach, je zodpovedný výlučne ich prevádzkovateľ alebo poskytovateľ. Hneď ako sa spoločnosť Amkotoys dozvie o protiprávnych činnostiach alebo protiprávnych informáciách na webových stránkach, na ktoré sa odkazuje, podnikne bezodkladne kroky k vymazaniu daného elektronického odkazu. Jednako spoločnosť Amkotoys nie je zodpovedná za prípadné škody a ujmy vzniknuté tým, že obsah poskytnutý niektorou takouto treťou stranou porušuje právne predpisy či práva ďalších subjektov.

* Pri elektronickom spracovaní údajov ide v prípade hypertextového odkazu o prvok upozornenia, prípadne prepojenia hypertextových dokumentov. Ak ste na niektorej webovej stránke, dostanete sa kliknutím myšou na hypertextový odkaz na ďalšiu webovú stránku v internetovom prehliadači, ktorá obsahuje ďalšie informácie o koncepcii hypertextového odkazu alebo ktorá s ním súvisí. Celá štruktúra internetu sa opiera o hypertextové odkazy. Hypertextový odkaz sa v internetovom prehliadači rozpozná podľa toho, že sa kurzor zmení zo šípky na ručičku. Funkcia hypertextového odkazu spočíva v tom, že zjednodušuje navigáciu medzi hypertextami a jednoduchým spôsobom odkazuje na ďalšie informácie.

Informácie na tejto webovej stránke boli veľmi pozorne vypracované a skontrolované. Ale aj napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, správnosť, kompletnosť a/alebo kvalitu.

Táto webová stránka slúži pre všeobecné informácie a v žiadnom prípade nenahrádza odborné poradenstvo. Použitie týchto webových stránok a sťahovanie údajov prebieha na vlastné nebezpečenstvo. Spoločnosť Amkotoys nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré na ich základe vzniknú, predovšetkým z dátových súborov, na Hardware a/alebo Software užívateľa.

Kontakt na spoločnosť Amkotoys
Ak máte otázky k problematike ochrany osobných údajov, zašlite nám, prosím, s uvedením predmetu „Ochrana osobných údajov“, písomnú správu na adresu: Amkotoys , alebo pošlite e-mail na adresu info@amkotoys.com, pričom v predmete uveďte „Ochrana osobných údajov“.

 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 
 
10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.


10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.


10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.


10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, číslo faktúry, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzanias tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- -predaj tovaru objednaného v neobvyklom množstve, čo je viac ako 3ks z jedného druhu tovaru.
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho
kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

10.16. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
 

10.17 Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu §§ 622 a 623 OZ:

-Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

- Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

- Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

-Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

- Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

- Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka (bod 10.17. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

- Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

11. Záverečné ustanovenia 
11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

Doručenie kuriérom DHL *​  
Pre zásielky nad 180.00 € (s DPH) je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.

Tovar je možné doručiť aj v sobotu. V prípade, že máte záujem o doručenie tovaru aj v sobotu, uveďte prosím do poznámky text " doručenie možné aj v sobotu"

3.50 €
Slovenská pošta *
2.00 €
Doručenie do ParcelShopu DHL *
3.50 €
Osobné vyzdvihnutie tovaru *

Tovar je možné vyzdvihnúť osobne na adrese prevádzky Amkotoys, v pracovné dni v čase 8.00-17.00 hod. O tom, že tovar je pripravený k odberu,  budete informovaný mailom.

0.00 €
Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:
Dobierkou
1.00 €
Prevodom z účtu

Uhradiť na číslo účtu:
IBAN:
SK81 0200 0000 0034 4103 5659   
BIC – SWIFT kód: SUBASKBX
variabilný symbol: (číslo objednávky)

0.00 €
V hotovosti pri os. prevzatí
0.00 €
Platobnou kartou "on-line" (VISA, MasterCard)
0.00 €