Reklamácie

reklamácia obrazok.jpg

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Postup pri reklamácii

1. Poškodenie tovaru pri preprave


Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici alebo vo fólii a je prelepený páskou
Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti či pošty) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu tovar nepreberajte a spíšte o tejto skutočnosti záznam. Zároveň nám uvedenú skutočnosť prosíme nahláste telefonicky na tel. č. xxxxxxxxxxx alebo emailom info@amkotoys.com do 24 hodín.

Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, odporúčame, aby ste nám to oznámili mailom na info@amkotoys.com resp. telefonicky na číslo xxxxxxxxxxx do 24 hodín od prevzatia tovaru.

2 Nekompletnosť zásielky

Pri preberaní zásielky od kuriéra skontrolujte, či vám doručuje správny počet balíkov. Počet balíkov, ktoré máte prevziať, vidíte v dodacom formulári, ktorý podpisujete kuriérovi pri odovzdávaní. Ak zistíte, že počet balíkov, ktoré máte prevziať, je neúplný - zásielku nepreberajte, resp. spíšte reklamačný záznam s kuriérom.

Obsah doručenej zásielky vám odporúčame skontrolovať do 24 hodín od jej prevzatia od kuriéra, pretože tým urýchlite vyriešenie vašej reklamácie poškodenia tovaru pri doručení, resp. pri dodaní nekompletnej zásielky.


3. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby
Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku. Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou montážou, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobené živelnou pohromou.
Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Miesto uplatnenia reklamácie
Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný doručiť vyplnený reklamačný protokol ( s presným označením vady tovaru spolu s reklamovaným tovarom a dokladom o kúpe (môže byť aj kópia) na adresu:

Amkotoys,

xxxxxxxxxxx
Mobil: xxxxxxxxxxx

Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť. O doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude kupujúci e-mailom bezodkladne informovaný.

Spôsob uplatnenia reklamácie
Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. Kontaktujte nás na mailovej adrese: info@amkotoys.com
Pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaná vec riadne vyčistená. Inak nebude reklamácia predávajúcim prevzatá.
Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení tovaru a záručný list ak bol vydaný.
Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol.
V reklamačnom protokole kupujúci presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje, a odovzdá vadný tovar v pôvodnom alebo náhradnom balení predávajúcemu tak, aby bol doručený nepoškodený manipuláciou pri preprave.
V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu, na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na vybavenie reklamácie..
Kupujúci má pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady v súlade s § 498 Občianskeho zákonníka právo na preplatenie poštovného vo výške nákladov na doručenie tovaru maximálne do výšky cenníka Slovenskej pošty vrátane poistenia tovaru na jeho kúpnu cenu. K preplateniu poštovného je potrebné doložiť doklad o úhrade poštovného.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. V ostatných prípadoch môže predávajúci ponúknuť kupujúcemu možnosť opravy poškodeného tovaru za úhradu nákladov spojených so servisným zásahom a opravou takéhoto tovaru.

Spôsob vybavenia reklamácie
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania emailom alebo telefonicky a zároveň mu bude doručená spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu kópia reklamačného protokolu.
Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. telefonicky na č. Mobil:
xxxxxxxxxxx alebo prostredníctvom e-mailu. info@amkotoys.com

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo  keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je  Slovenská obchodná inšpekcia (zoznam je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva SR

Platforma riešenia sporov online

Spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke europa.eu Kupujúci - spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ  môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 


Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1.10.2013 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

Reklamačný protokol si môžete stiahnuť  TU